ગુજરાતી બાળનામાવલી Gujarati boy Girl baby name list Full Name List

ગુજરાતી બાળનામાવલી Gujarati boy Girl baby name list

ગુજરાતી બાળનામાવલી Gujarati boy baby name list: આજના યુગમાં માતા પિતા પોતાના બાળકનું નામ આપતી વખતે ખૂબ જ કાળજી રાખતા હોય છે. બાળકોના નામની યાદિ પણ સમય મુજબ બદલાતી રહે છે. અહિં આપને ઉપયોગી બનવા માટે ગુજરાતી બાળનામાવલી લીસ્ટ આપેલ છે. સાથે તેમના અર્થ પણ આપેલા છે જે આપને બાળક્નુ નામ પસંદ કરવા માટે ઉપયોગી બનશે.

ગુજરાતી બાળનામાવલી

અ પરથી આવતા ગુજરાતી નામ નુ લીસ્ટ

બ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ

ક પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ

દ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ

ગ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


હ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


જ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


મ પરથી આવતા નામ નુ


ન પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


પ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


લ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


ર પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


સ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


ત પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


વ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ

Leave a Comment